ترمینال های پروازهای فرودگاه مهرآباد

ترمینال های پروازهای فرودگاه مهرآباد


ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد

 

ترمینال 1 : پروازهای هواپیمایی زاگرس و کیش ایر

----------------------------------------------------------------------------------------------------ترمنیال 2 فرودگاه مهرآباد

 

ترمینال 2 : پروازهای هواپیمایی آسمان ، ایران ایر ، آتا ، ایران ایرتور ، قشم ایر و معراج

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد

ترمینال 4 : پروازهای هواپیمایی ماهان ، کاسپین و تابان

----------------------------------------------------------------------------------------------------

www.Charter123.ir

 

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید